" Rok 1919 "


 

Rok založení Rybářského klubu v Jindřichově Hradci

 

     Největší zásluhu o zřízení Rybářského klubu v Jindřichově Hradci připisují nejstarší zachované písemnosti pánům Vondráčkovi, Suchomelovi a Pokornému, kteří se chopili s nevšední pílí a obětavostí práce se zřízením klubu a svolali za tím účelem schůzi zájemců.

     Datum konání této schůze nelze zjistit, ani není známa místnost, kde se v Jindř. Hradci tato památná schůze konala. Pravděpodobně to bylo v červnu 1919, poněvadž první schůze  „přípravného výboru“ se konala  9. července 1919 – místo také není uvedeno. 

      Na schůzi zájemců měl hlavní slovo zemský rytmistr pan nadporučík Kostrouch, který poukázal na veliký význam rybářských klubů jak po stránce národního hospodářství, tak i po stránce sportovní.

      Na této schůzi byl zvolen přípravný výbor. Do tohoto výboru byli zvoleni pánové:

        ředitel škol v.v. J. Langer – předseda

obchodník V. Školaudy – místopředseda

obchodník J. Bednář – pokladník

telegrafní dozorce Karel Suchomel – jednatel

Josef Liebzeit – zapisovatel.

      Za členy výboru pak p. Jíra, Němeček, Prášek, Sokolík a Vondráček.

      Na první schůzi byly po doplnění schváleny stanovy zaslané Zemským sdružením rybářským v Praze.

      Bylo usneseno nazývati spolek úředně Rybářský klub v Jindřichově Hradci se sídlem v Jindřichově Hradci. Roční příspěvek stanoven pro členy činné i přispívající na 10,- Kč.

       Druhá schůze se konala 5. srpna 1919 v Měšťanské Besedě v Jindř. Hradci. Na této schůzi byli ustanoveni někteří ze členů přípravného výboru a to pánové Langer, Školaudy, Suchomel a Němeček k vypracování a uzavření smluv o pronájmu rybolovu části řeky Nežárky jsoucí v majetku panství, proboštství a jindřichohradecké obce. Ačkoliv zachované zápisy ze schůzí výboru se nezmiňují o tom, že by tato schůze připravila termín konání valné hromady a její pořad, je to pravděpodobné, poněvadž tato valná hromada se konala v časovém mezidobí mezi srpnem a listopadem 1919 – přesné datum není známo.

První valná hromada

Měla tento pořad jednání:

  1. Volba předsedy, jednatele, pokladníka a 8 členů výboru
  2. Schválení stanov
  3. Schválení nájmu tekoucích vod
  4. Ustanovení hlídače a jeho odměny
  5. Volné návrhy

Na této první valné hromadě byli zvoleni tito funkcionáři klubu:

Jan Langer – předseda

V. Školaudy – místopředseda

Rudolf Němeček – jednatel

J. Bednář – pokladník

Za členy Rybářského klubu v Jindř. Hradci byli zvoleni pánové:

Karel Suchomel

František Vondráček

Ludvík Maťka

Pokorný, Longin,

Sokolík a Neumann.

    Valná hromada schválila Stanovy Rybářského klubu v Jindř. Hradci podle návrhu výboru. Dále schválila nájemné smlouvy tekoucích vod, sluhu klubu a zároveň hlídače vod pana

J. Bednáře

za roční odměnu ve výši 200,- Kč.

      První schůze nově zvoleného výboru Rybářského klubu v Jindř. Hradci se konala dne 24.11.1919 na „Střelnici“.

      Usneseno pozvati do některé příští schůze výboru funkcionáře Rybářského klubu v Táboře za účelem získání informací v praktickém rybaření jak v řekách, tak i rybnících. Žádána subvence od Zemědělské rady v Praze.

       Rok 1919 byl uzavřen usnesením výroční valné hromady, konané 8. února 1920 v Měšťanské Besedě v J. Hradci.

       Účty byly zaevidovány při jednání na valné hromadě a k tomu účelu byla zvolena revisní komise, resp. revizoři a to pánové:

J. Eug. Kroupa a Josef  Eis.

Stav jmění klubu

Příjem:

příspěvky členů 91 x 17 Kč = 1547,- Kč

příspěvky členů 27 x 20 Kč =   540,- Kč

zisk z prodeje vánoč. ryb    =     79,90 Kč

příjem od 25 členů a 1 Kč   =     25,- Kč  

                Příjem celkem     = 2.191,90 Kč

            +  ostatní příjem      =    350,40 Kč  

-----------------------------------------------------

                Příjem úhrnem     = 2.542,30 Kč

Vydání:

            za proplacené účty   = 1.379,70 Kč

 Zbývá přebytek       = 1.162,60 Kč

Rybářský řád:

     Byl schválen rybářský řád vypracovaný výborem klubu podle rybářského řádu v Táboře. Některá ustanovení z rybář. řádu , například:

a)   jeden rybář od druhého má udržovat vzdálenost 20 ti metrů

b)   chytá se na 3 pruty

c)  host má právo chytat v tekoucích vodách jen po dobu jednoho týdne

d) chytání ryb z loďky je zakázáno.

 Dítě člena klubu mohlo obdržet rybářský lístek za režijní cenu, při čemž nikdy otec a dítě nesměli současně chytat na oba lístky. Rybářský lístek mohl býti vydán jen dětem členů klubu od 14 do 18 let. Takovým dětem bylo dovoleno chytat ryby na jednu udici (jeden vlasec) a to jen „ na kuličku“.

       Přestupky proti schválenému rybářskému řádu byly trestány při prvním provinění pokutou ve výši 50,- Kč, při druhém pokutou ve výši 100,- Kč, při třetím – vyloučením z klubu.

Členský příspěvek

       Na rok 1920 byl stanoven členský příspěvek pro staré členy ve výši 15,- Kč, pro nové členy rovněž 15,- Kč, zápisné 5,- Kč, a zarybňovací příspěvek (jednou pro vždy) 10,- Kč.

Člen byl přijímán na rok na zkoušku a teprve po roce mohl býti výborem přijat za řádného člena.

Věci organizační

      Do výboru byl jednomyslně zvolen za pana V. Školaudyho p. profesor Gantner. Za hlídače vod přijat pan K. Stiebler. Výbor klubu zmocněn vyjednat s městskou radou v Jindř. Hradci nájem rybníků „ Polívky“.

       Za přísežné hlídače se přihlásili z členstva pánové: Beránek, Brož, Dragoun, Gantner, Kallupper, Klaubauf, Štolba a Tomandl.