" Rok 1953 - 59 "
   

      V roce 1953 na podkladě Oblastní pobočky v Táboře byly našemu LRS přiděleny revíry 1, 3, 4, povolenky budou vydávány v dosavadním počtu,
pro mladistvé stanovean sleva na částku 150,- Kč  v počtu do 36 ks. Podle zprávy z KNV České Budějovice byl pro náš spolek určen počet povolenek na 250 ks,
po našem zákroku a odůvodněním byl navýšen na počet 450 ks. Byla podána žádost o zvýšení míry kapra na 35 cm, dosud 30 cm, snížení denního limitu na 5 kg ryb,
štiku možno chytat od 16.6. Ceny povolenek po měnové reformě k 1.6.1953 byly stanoveny pro staré členy na 110,- Kč, nové členy 130,- Kč, pro hosty na 1 den 6,- Kč,
1 týden 24,- Kč, na 2 týdny 39,- Kč, na 3 týdny 50,40 Kč, na 1 měsíc 60,- Kč, na sezonu 84,- Kč.

V rybníku Malíkovský odpracovali členové našeho LRS 445 hodin ve prospěch Státní rybniční správy. Znovu byly pronajaty Polívky za roční nájem 450,- Kč,
3 rybníky Horním Skrýchově (3 ha), na zákrok KNV byl k hamerskému potoku přičleněn rybník u Feitova mlýna. Dále stanovena povinnost odpracovat 10 hodin brigád.

       V roce 1954 byla ve Vydří uzavřena smlouva na 6 rybníků na dobu 5 let za nájemné 500,- Kč za 1 q ryb ročně. Rybníky Polívky jsou prohlášeny za protipožární nádrže
a dále jsou majetkem Krajské vodohospodářské služby v Českých Budějovicích a LRS v J. Hradci je nemůže získat do vlastnictví, ale může je najmout.

        V roce 1955 byl obnoven rybník V Horním Skrýchově V hájku, na němž  bylo odpracováno 6.325 brigádnických hodin, bezplatný nájem na 25 let.
Po zavedení povinnost zaplatit zálohu 25,- Kč na brigády, tuto zaplatilo 245 členů, z toho 49 jí neodpracovalo.
Byla  uzavřena smlouva na rybník Pazderský za nájem 300,- Kč do odvolání. Na valné hromadě bylo schváleno zvýšení zálohy za brigády z 25,- Kč na 50,- Kč.
Navrženo zvýšení míry kapra z 35 cm na 40 cm.

        V roce 1956 byly schváleny 3 termíny vracení záloh za brigádu, kdo si ji nevyzvedne, tomu propadne a  bude převedena do zarybňovacího fondu.
KNV zamítl zvýšení míry kapra na 40 cm. Žádostem 53 hostů za vydání povolenek nemohklo být vyhověno z důvodu, že již byly všechny  vydány.
Na výroční členské schůzi (VČS) bylo schváleno, že brigádnickou povinnost mají i členové, kteří si neberou povolenku.
Členství ve spolku je vázáno na plnění členských povinností odpracovat brigády, účstnit se VČS, besed, školení a plnění úkolů, jimiž je pověří jednotlivě výbor.

        V roce 1957 bylo schváleno vydání 40 ks povolenek pro mladistvé. Pro rok 1958 ztrácíme rybníky v Horním Skrýchově, kromě rybníka V hájku, přebírá je JZD.
Dne 14.6.1957 se konala ustavující valná hromada 
Československého svazu rybářů místní organizace v Jindřichově Hradci.  Stav členů k 15.8.1957 je 330 členů.
JZD Rodvínov nám oznámil, že od roku 1958 bude hospodařit na našich rybnících v tomto k.ú. Rybník od JZD hrutkov nám byl pronajat na 10 let za roční poplatek 250,- Kč.

          V roce 1958 bylo vysazeno kolem toku řeky Nežárky 5.000 ks bílé vrby, mladistvím, kteří se aktivně podíleli na výsadbě byla vydána povolenka zdarma.
Po celém povodí od Rodvínova do  Stráže bylo vysazeno 250.000 ks Šo

          V roce 1959 oraganizace koupila nákladní auto mercedes za částku 5.200,- Kč. Uskutečnili se závody na Polívce, přítomno 165 členů, startovné 10,- Kč na osobu.
V tomto roce bylo vydáno 304 ks povolenek pro naše členy, 153 ks pro hosty a 77 ks mladistvím. Jako zajímavost lze uvést, že bylo projednáno a usneseno,
že nebude povolen odstřel vydry říční pro její malý výskyt. Dále na VČS bylo zdůrazněno, že jedním z hlavních úkolů MO je výchova nových členů a pokud je mladiství trestán, má se mu dát možnost k nápravě. Dále byl dán návrh na zavedení rybářských kroužků při školách.