Statut Vajgaru

Statut o užívání vod a pobřežních ploch rybníka „Vajgar“

Statut upravuje víceúčelové užívání rabníka Vajgar pro rekreaci, vodní sporty a sportovní rybaření.

Článek II.
Žádné plavidlo umístěné na vodní ploše nesmí být vybaveno motorem. Výjímkou jsou plavidla vybavena EKOLOGICKÝM pohonem a lodě veslařského klubu při první pomoci a po vymezenou dobu (při závodech, stavění dráhy, v době tréninku, pak maximálně 3.hod. denně).

Trénink veslařského klubu na hladině rybníka je v měsíci

březnu – červnu od 5.30 – 10.00 hod. a od 14.00 – 20.00 hod.
červenci – srpnu od 5.30 – 11.00 hod. a od 13.00 – 20.00 hod.
září – říjnu od 5.30 – 11.00 hod. a od 14.00 – 20.00 hod.
soboty – neděle od 8.00 – 11.00 hod. a od 13.00 – 20.00 hod.

Všechna plavidla kotvící na rybníku podléhají registraci.

Registrační číslo přidělí na požádání majitele bezplatně úřad města J. Hradce, odbor MHDO. Číslo v bílé barvě o rozměrech 18 cm 8 cm bude umístěno po obou bocích lodě v přední části. Registrace lodí bude provedena do 30.6.1994. Kotvící plavidla neoznačená po této době budou z hladiny odstraněna! Plavidlo, pokud nekotví u svých pozemků nebo nebo toto kotvení nemají s majiteli dohodnuto, budou kotvit na kotvištích ČRS. Vlastník registrovaného plavidla bude udržovat pořádek na kotvišti dbát, aby zřízením přístupu ke kotvišti nedocházelo k splachům zaminy.

Plavidla nesmí vplouvat do prostoru ohraničeného bójemi u plovárny, v době oficiálního tréninku a závodu, rovněž do vyznačené dráhy veslařského klubu. Je zakázáno vplouvat do prostoru určeného spojnicí ústí Hamerského potoka a západním okrajem lesíka na levém břehu (prostor „Severka“). Plavidla nesmí vplouvat do prostorů chráněných vodních rostlin.

Článek III.

Koupání v rybníce je na vlastní nebezpečí.

Koupání je zakázáno v prostoru určeného spojnicí ústí Hamerského potoka a západním okrajem lesíka na levém břehu (prostor „Severka“). Zakázáno je koupání v blízkosti veslařské dráhy nebo přímo v ní v době sportovních akcí a oficiálních tréninků.

Článek IV.

Vstup na led.

Vstup na led je na vlastní nebezpečí.
Vjezd motorovými vozidly je na lední plochu zakázán.
Provozování organizovaných sportovních akcí je možno po dohodě s majitelem rybníka.

Článek V.

Rybolov.

Rybník Vajgar patří do rybářského revíru “ Hamerský potok 1A „. Povolení k rybolovu vydává nájemce rybníka tj. Český rybářský svaz. Lov z loděk je povolen. Kotvení lodí při lovu je povoleno 30 m. od leknínových polí a 50 m. od břehu. K fixaci lodě je nutno použít kotev. Upevňování lodí ke kůlům není z důvodu bezpečnostního povoleno! Nahazování do leknínových polí je zakázáno! V obecném zájmu je zákaz rybolovu v úseku “ Severka „. Nasazování rybníka účelovou obsádkou ryb, upravuje nájemní smlouva.

Článek VI.

Ochrana životního prostředí a veřejného pořádku.

Ochrana životního prostředí a veřejného pořádku se řídí platnými zákony a vyhláškou města o čistotě a udržování pořádku.

Nájemce bude provádět pravidelné čistění česlí 1.x za 14 dní a odstraňovat plovoucí nečistoty ( větve, kusy dřev atd. ), především, pak při výskytu uhynulé ryby. Vstup na ostrov je zakázán po dobu vegetačního období tj. od 31.3. do 15.11.