Aktuálně

100 výročí založení Rybářského klubu v Jindřichově Hradci

V roce 2019 uplynulo již 100 let od založení Rybářského klubu v Jindřichově Hradci. Podle dobových dokladů byla v červnu roku 1919 svolána schůze zájemců o členství v klubu a 9.července byla svolána schůze přípravného výboru,na které byli zvoleni pánové Langer/předseda/ ,Školaudy,Bednář,Suchomel,Liebzeit,Jíra,Němeček,Prášek,Sokolík a Vondrášek.

Na schůzi výboru byly schváleny stanovy klubu,které byly zaslány Zemskému sdružení v Praze k registraci.

Členský příspěvek na rok 1920 byl stanoven ve výši 15 Kč, zápisné 5Kč a zarybňovací příspěvek 10Kč.

Člen byl přijímán na zkoušku a teprve po roce mohl být výborem přijat za řádného člena

Přestupky proti rybářskému řádu byly trestány při prvním provinění pokutou 50 Kč, při druhém 100Kč a při třetím vyloučení z klubu.

V pozdější době byl upřesněn rybářský řád, tak jen namátkou několik zajímavých ustanovení.

-každý sportovní rybář musí znáti a bezpodmínečně dodržovati všechna ustanovení zákona a nařízení, chytání ryb se týkající, jakož i příslušná usnesení spávního výboru a valné hromady. Za každé porušení platných předpisů a pravidel jest každý sám odpověden.

-rybářský lístek na jméno majitele znějící nutno mít vždy při sobě a jím se na požádání kteréhokoliv člena, nebo dozorce k tomu stanoveného,vždy ochotně vykázati.

-právo lovu smí být vykonáváno vždy jen osobně majitelem lístku, nemůže tedy býti ani vypůjčeno,ani prostřednictvím jiných vykonáváno.

-vzájemné chování sportujících buď vždy co nejpřátelštější a vskutku sportovně gentlemenské.Později příchozí rybář je povinen zachovat vzdálenost 20 kroků od souseda rybáře, který místo u vody dříve zaujal, jestliže k menší výslovně nesvolí.

-rybaření musí se díti v duchu sportovním, nikoliv výdělečným, jako celodenní a každodení výhradní zaměstnání nemůže být trpěno a ulovené ryby nesmí být prodávány.

Celá řada těchto ustanovení by byla použitelná i v současné době.

Historie Rybářského klubu v Jindřichově Hradci pokračoval v podobě MO ČSRS J.Hradec. Došlo k výraznému růstu členské základny,počty členů se v jednotlivých letech pohybovaly kolem 1000. MO musela v té době věnovat velkou pozornost výchově nových členu,tak aby bylo možné podchytit zájem o rybářský sport a členství v MO. Této činnosti se věnoval zejména p.Michalec.

V té době se výrazně do historie MO zapsali pánové : Michalec,Pavlík,Neuwirt,Hrůša,Hladík,Vida,Hulík. Toto období je spojeno s vytvářením základny pro MO a starostí o rybochovná zařízení. MO měla v užívání cca 40 rybníků. K činnosti se také probouzela závodní činnost mladých rybářů. Jejich výchovu měl na starosti p.Drápal,Smolík,Zcwiker. Tito pánové se především zasloužili o rozvoj rybářského sportu v lovu na plavanou.

Z této doby a doby pozdější se významnými reprezentanty MO staly závodníci : p.Fischer L. , Prášek Pavel, Smolík Jindřich , Fryš František, Frýbl Zdeněk, Kostka Josef , Kostka Jaroslav , ze žen Pfudlová, Smolíková , kteří se zúčastňovali významných mezinárodních závodů.

Změna v životě MO nastala po roce 1989, kdy v důsledku restitucí byla většina rybníků předána opravněným majitelům a MO se tak ztížil přístup k rybochovným zařízením z důvodu vysokých pronájmů. Vmajetku MO tak zůstaly pouze rybníky Voborský(Střelnice), Nový ve Stráži, U Sádek Horní a Dolní v Oldřiši. V té době také došlo ke změnám názvu MO, v souvislosti s rozdělením Československa a to na MO ČRS.

Novým impulzem pro činnost MO bylo zvolení výboru v čele s L.Fischerem. Do konečné podoby se tak realizovala základna u rybníka Voborský, dokončily se podstatné právní záležitosti týkající se majetku MO. Celkově se zintenzivnila činnost rybochovných zařízení. Velmi se zvýraznila spolupráce MO a MÚ v Jindřichově Hradci, starosta města ing.Matoušek se pravidelně zúčastňuje akcí pořádaných MO.

Pro sportovní rybáře MO je rybník Vajgar v J.Hradci stěžejním místem k rybolovu. MO se podílela na výlovech rybníka Vajgar a podílela se na přípravě Malého Vajgaru k odbahnění.

V této souvislosti došlo k významnému zarybnění dalších revírů na řece Nežárce a Pískovně v Jindřiši. V roce 2008 bylo vydáno celkem 688 povolenek k lovu ryb a v roce 2009 685 povolenek k lovu. Péče o revíry je zřejmá i zrůznorodosti úlovků a trvalého rozšiřování rybí obsádky. Dnes je možné odlovit v Nežárce Pstruha duhového, Podoustev, Jelec proudník a další ryby, které byly dříve téměř vyhubeny.

K rozvoji MO patří školení nových členů, rybářů. MO každým rokem proškolí cca 60 nových rybářů. Vzhledem k tomu, že tuto činnost provádíme pravidelně, školíme tak nové rybáře i pro jiné organizace. Dlouhodobě se této činnosti věnuje p.Přílepek Milan, který je již 40 let členem rybářského svazu.

Součástí života MO je činnost závodního oddílu, který reprezentuje MO a město J.Hradec v nejvšší soutěži 1. Lize, dvěma družstvy , II.lize dvěmi družstvy a v soutěži divizním jedním družstvem. Závodníky prezentují jména Prášek Pavel,Kostka Josef,Kostka Jaroslav,Adamec V.ml. , Slezáček Vojtěch, Heřmánek Tomáš, Žák Miloslav, Hron Radek, a z mladší generace Kostka Jan a Písař Jan.

Pro další období plánuje MO další zlepšení stavu základny, výstavbu sila na krmné obilí,tak aby došlo ke snížení pracnosti při manipulaci s krmením, zkvalitnění autoparku, dokončení úprav na hospodářské ploše u rybníka Voborský, zajistit další pronájem rybníků a zajistit tak potřebné množství rybí obsádky pro svěřené revíry, zlepšit administrativní činnost kanceláře MO a zlepšit péči o členskou základnu.

Jednatel MO